Legitieme portie

De exacte verhouding tussen het wettelijk en het besteedbaar deel is afhankelijk van de nabestaanden / erfgenamen en de delen worden berekend na aflossing van eventuele schulden of schulden van de nalatenschap.

Wat is de legitieme portie?

Iedereen kan, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, een testament opstellen, d.w.z. een schriftelijke verklaring waarin hij zijn bedoelingen kenbaar maakt met betrekking tot de wijze waarop zijn vermogen en nalatenschap na zijn overlijden zullen worden verdeeld. Er zij op gewezen dat in Cyprus het deel van de nalatenschap dat via een testament kan worden vervreemd, aan beperkingen is onderworpen. De nalatenschap wordt dus verdeeld in een wettelijk en een beschikbaar deel.

De legitieme portie is het deel van de nalatenschap dat niet via een testament kan worden vervreemd;

Het onbeschikbare deel daarentegen is het deel van de nalatenschap waarover vrij kan worden beschikt door middel van een testament zonder beperkingen.

Er zij op gewezen dat in het geval van overlevende familieleden niet over de gehele nalatenschap kan worden beschikt bij testament. De Wet inzake testamenten en erfopvolging (Cap. 195) voorziet in een wettelijk erfdeel dat volgens de regels van de gedwongen erfopvolging zal moeten worden vereffend.

De precieze verhouding tussen het wettelijk erfdeel en het beschikbaar erfdeel hangt af van de overlevende familieleden/erfgenamen en de erfdelen worden berekend na aflossing van eventuele schulden of verplichtingen van de nalatenschap.

Voorbeelden

Indien de erflater een overlevende echtgenoot en kinderen heeft, wordt het wettelijk erfdeel vastgesteld op ¾ en kan slechts ¼ van de nalatenschap door middel van zijn testament worden vervreemd.

Heeft de erflater alleen een overlevende echtgenoot of een ouder, maar geen kinderen, dan wordt de wettelijke portie vastgesteld op de helft van de nalatenschap, terwijl de andere helft door middel van zijn testament kan worden verdeeld.

Heeft de erflater op het tijdstip van zijn overlijden geen kinderen, geen nakomelingen van kinderen, geen overlevende echtgenoot of een ouder, dan kan zijn gehele nalatenschap volgens zijn testament worden verdeeld.

Afsluitend

Heb je hulp nodig bij het berekenen van de legitieme portie maak dan gebruik van de handige rekenmodule.